คำถาม 1 จาก 30

ทดสอบไอคิวฟรี คำถามข้อ  1 ตัวเลือก a a)

ทดสอบไอคิวฟรี คำถามข้อ  1 ตัวเลือก b b)

ทดสอบไอคิวฟรี คำถามข้อ  1 ตัวเลือก c c)

ทดสอบไอคิวฟรี คำถามข้อ  1 ตัวเลือก d d)

ทดสอบไอคิวฟรี คำถามข้อ  1 ตัวเลือก e e)

รูปภาพใดไม่เข้าพวก?