คำถาม 1 จาก 35

Worldwide IQ Test. Question 1, option a
a

Worldwide IQ Test. Question 1, option b
b

Worldwide IQ Test. Question 1, option c
c

Worldwide IQ Test. Question 1, option d
d

Worldwide IQ Test. Question 1, option e
e

Worldwide IQ Test. Question 1, option f
f

รูปใดสามารถเติมลงในตารางช่องว่างได้อย่างเหมาะสม?