คำถาม 1 จาก 35

Worldwide IQ Test. Question 1, option a a)

Worldwide IQ Test. Question 1, option b b)

Worldwide IQ Test. Question 1, option c c)

Worldwide IQ Test. Question 1, option d d)

Worldwide IQ Test. Question 1, option e e)

Worldwide IQ Test. Question 1, option f f)

รูปใดสามารถเติมลงในตารางช่องว่างได้อย่างเหมาะสม?